Ismét meghosszabbítva 2020. márciusig: GINOP 3.2.2.-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása pályázat

GINOP ERP pályázatok

Ismét meghosszabbították a vállalatirányítási rendszer, ERP rendszer, gyártásirányítási rendszer bevezetését támogató GINOP 3.2.2.-8.2.4-16 – Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása pályázat beadási határidejét. Így tehát 2020. március 16-ig adható be támogatási igény, ha Önnek megérett az idő integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) bevezetésére, cseréjére.

 

GINOP 3.2.2.-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Beadható:

2017. március 8-tól.

Beadási határidő:

2020. március 16, 12:00-ig.

Jogosultak:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • amelyek a Közép-magyarországi régión kívül rendelkeznek székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek – és ott legalább 1 fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig.

Támogatási intenzitás:

 • Vissza nem térítendő támogatás: maximum 35%
  (Cégünk a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, termékeinkhez a Modern Vállalkozások Programjában +5% többlettámogatás jár)
 • Visszatérítendő (hitel) támogatás: minimum 55%
  (Cégünk a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, termékeinkhez a Modern Vállalkozások Programjában +5% többlettámogatás jár)

Támogatási összeg:

 • 1 millió Ft – 16 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.
 • 1,25 millió Ft – 25 millió Ft visszatérítendő (hitel) támogatás.
 • minimum 10% önrész biztosítása kötelező.
 • A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Előleg:

 • Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Elszámolható költségek:

 • Az alábbi funkcionális területek:
 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow)
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás (helyben telepített szoftver esetén);
 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer (helyben telepített szoftver esetén);
 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer (helyben telepített szoftver esetén).
 • Rendszerbevezetés szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek.
 • Rendszerbevezetéshez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése.
 • Rendszerbevezetéshez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése.
 • Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).

Vállalási feltételek:

 • Üzemi eredmény növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.
 • Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év, a fenntartási időszakban a rendszert üzletszerűen működtetni kell, annak töltöttségének folyamatosnak kell lennie.

A projekt végrhajtási időtartama:

 • Legfeljebb 2 év.

A visszafizetendő (hitel) támogatás kondíciói:

 • Hitel típusa: Éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül
 • Kamat: 1%/év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • A kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Kedvezményezett által a fenntartási idő végét követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné
 • A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

A visszafizetendő (hitel) támogatás törlesztése:

 • A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a fenntartási időszak végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
 • A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.
 • Előtörlesztés megengedett! Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra.

Egyéb tudnivalók:

 • A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és visszatérítendő (hitel) támogatásból tevődik össze. Pozitív támogatási döntéshez mind a vissza nem térítendő támogatásra, mind pedig a visszatérítendő (hitel) támogatásra jogosultságot kell szerezni. A kombinált támogatás keretében nyújtott hitelek egyéb paramétereiről a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. honlapján ad tájékoztatást.
 • A funkcionális területek közül legalább 2 kell kiválasztásra kerüljön.
 • Helyben telepített szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.
 • A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) területek együttesen nem pályázhatóak.
 • A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).
 • Amennyiben korábbi időszakban már támogatásban részesültek adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben (GOP 2.2.1, GOP 2.2.3, KMOP 1.2.5, KMOP 1.2.7), és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kombinált hitellel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)
 • Meglévő informatikai rendszer esetén lehetőség van a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
 1. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
 2. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése.
 3. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás
 4. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on)

 

Ha lecsúszott a GINOP 3.2.2.-8.2.4-16 – Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása pályázatról, figyelmébe ajánljuk az alábbi, rövidesen megjelenő GINOP-1.2.10-19 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása pályázatot, amely szintén alkalmas vállalatirányítási (ERP) rendszer bevezetésére.

Ennek a pályázatnak a főbb tudnivalói:

A GINOP-1.2.10-19 kódszámú felhívás aktuális állapota szerint az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök)
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó új hardver beszerzése (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értekben)
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

Támogatás összege: 5 – 40 millió Ft visszatérítendő támogatás

Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot, akik:

 • rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel és éves átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó 2 lezárt, teljes üzleti évében legalább 1 fő. A számításba bevonhatók az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező kapcsolat vállalkozások is.
 • amelyek utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • Akkreditált klaszter tagsággal rendelkező pályázók esetén az Ágazati fókuszban felsorolt tevékenységek fejlesztése támogatható
 • Akkreditált klaszter tagsággal nem rendelkező pályázók esetén, az alábbi főtevékenységek egyikével kell rendelkezniük, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége kell legyen: TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása), TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés NEM támogatható

 

Érdeklődés esetén elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!