A 2016-os év végén több pályázat is kiírásra került, amelyek alkalmasak vállalaitrányítási rendszer (ERP) bevezetésére, informatikai fejlesztésekre, beruházásokra!

Az alábbiakban megtalálhatja mindegyik 2017-es és 2018-as vállalkozás fejlesztési pályázatról a legfontosabb információkat, ahol informatikai rendszer fejlesztése is támogatott.

Figyelem!
Ezek talán az utolsó komolyabb pályázatos lehetőségek a vállalkozások fejlesztésére. Aki ebből a körből kimarad, az uniós támogatások és rendelkezésre álló keretek folyamatos csökkenése miatt a későbbiekben már nem biztos, hogy uniós fejlesztési pénzekhez juthat! Vagy ha mégis, több év múlva várható esetleg újabb pályázat és biztosan jóval kedvezőtlenebb támogatási aránnyal. Aki gondolkodik olyan fejlesztésekben, amelyeket támogatnak jelen pályázatok, most kaphat rá uniós támogatást, később már talán nem lesz hasonló lehetőség...

Itt találja a legfontosabb tudnivalókat.

 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP 3.2.2.-8.2.4-16

Beadható:

2017. március 8-tól.

Beadási határidő:

2019. január 31-ig.

Jogosultak:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • amelyek a Közép-magyarországi régión kívül rendelkeznek székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek - és ott legalább 1 fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig.

Támogatási intenzitás:

 • Vissza nem térítendő támogatás: maximum 35%
  (Cégünk a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, termékeinkhez a Modern Vállalkozások Programjában +5% többlettámogatás jár)
 • Visszatérítendő (hitel) támogatás: minimum 55%
  (Cégünk a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, termékeinkhez a Modern Vállalkozások Programjában +5% többlettámogatás jár)

Támogatási összeg:

 • 1 millió Ft - 16 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.
 • 1,25 millió Ft - 25 millió Ft visszatérítendő (hitel) támogatás.
 • minimum 10% önrész biztosítása kötelező.
 • A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Előleg:

 • Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Elszámolható költségek:

 • Az alábbi funkcionális területek:
 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow)
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás (helyben telepített szoftver esetén);
 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer (helyben telepített szoftver esetén);
 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer (helyben telepített szoftver esetén).
 • Rendszerbevezetés szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek.
 • Rendszerbevezetéshez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése.
 • Rendszerbevezetéshez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése.
 • Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).

Vállalási feltételek:

 • Üzemi eredmény növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.
 • Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év, a fenntartási időszakban a rendszert üzletszerűen működtetni kell, annak töltöttségének folyamatosnak kell lennie.

A projekt végrhajtási időtartama:

 • Legfeljebb 2 év.

A visszafizetendő (hitel) támogatás kondíciói:

 • Hitel típusa: Éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül
 • Kamat: 1%/év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • A kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Kedvezményezett által a fenntartási idő végét követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné
 • A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

A visszafizetendő (hitel) támogatás törlesztése:

 • A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a fenntartási időszak végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
 • A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.
 • Előtörlesztés megengedett! Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra.

Egyéb tudnivalók:

 • A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és visszatérítendő (hitel) támogatásból tevődik össze. Pozitív támogatási döntéshez mind a vissza nem térítendő támogatásra, mind pedig a visszatérítendő (hitel) támogatásra jogosultságot kell szerezni. A kombinált támogatás keretében nyújtott hitelek egyéb paramétereiről a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. honlapján ad tájékoztatást.
 • A funkcionális területek közül legalább 2 kell kiválasztásra kerüljön.
 • Helyben telepített szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.
 • A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) területek együttesen nem pályázhatóak.
 • A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).
 • Amennyiben korábbi időszakban már támogatásban részesültek adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben (GOP 2.2.1, GOP 2.2.3, KMOP 1.2.5, KMOP 1.2.7), és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kombinált hitellel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)
 • Meglévő informatikai rendszer esetén lehetőség van a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
 1. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
 2. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése.
 3. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás
 4. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on)

 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése
GINOP 1.2.1-16.

Beadható:

2017. január 25-től.

Beadási határidő:

2019. január 25-ig. (FELFÜGGESZTVE)

A projektek megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Jogosultak:

 • Kizárólag TERMELŐ, GYÁRTÓ tevékenységet végző (megadott TEAOR lista alapján), mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, akik, vagy akiknek a kapcsolt vállalkozása rendelkezik min. 1 lezárt, teljes üzleti évvel.
 • 2014-ben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk
 • Csak Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás támogatható!

Támogatási intenzitás:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Támogatási összeg:

 • 25 millió Ft - 250 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

Előleg:

 • Előleg igényelhető, a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de maximum 125 millió Ft.

Elszámolható költségek:

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
 1. Gyártáshoz kapcsolódó, új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – kötelező projektelem!
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
 1. Információs technológia-fejlesztés
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Vállalási feltételek:

 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

                VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

                 VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
GINOP 1.2.2-16.

Beadható:

2017. január 25-től.

Beadási határidő:

2019. január 25-ig. (FELFÜGGESZTVE)

A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Jogosultak:

Kizárólag mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,

 • akik, vagy akiknek a kapcsolt vállalkozása rendelkezik min. 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek (Ez alól kivételek azok a cégek, akik a kiíró által megadott feldolgozóipari tevékenységek valamelyikét fejlesztené; mivel ebben az esetben nem szükséges, hogy a cég már rendelkezzen min. 1 lezárt évvel.)
 • 2014-ben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk
 • Az ún. "szabad vállalkozási zónának" minősülő településeken megvalósuló beruházásokra pályázhatnak nem feldolgozóipari vállalatok!
 • Nem "szabad vállalkozási zónának" minősülő településen megvalósuló beruházások esetén kizárólag a megadott TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek!
 • Csak Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás támogatható!

Támogatási intenzitás:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Támogatási összeg:

 • 5 millió Ft - 25 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

Előleg:

 • Előleg igényelhető, a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.

Elszámolható költségek:

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
 1. Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – kötelező projektelem!
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
 1. Információs technológia-fejlesztés
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 3. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

Vállalási feltételek:

 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

                VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

                 VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot
 • Honlapkészítés

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
 • a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások
 • a honlap látogatóinak számát mutató számláló,
 • az utolsó frissítés időpontja.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén
PM_KKV_2016

Beadhatóság:

2017. január 23 - 2017. február 22. (FELFÜGGESZTVE)

A projektek megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Jogosultak:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások valamint egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését.
 • A fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van.
 • Az utolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás esetén (a kiírásban nevesített településekre):

 • mikro- és kisvállalkozások esetén 55%
 • középvállalkozások esetén 45%

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén (a kiírásban nem nevesített településekre):

 • mikro- és kisvállalkozások esetén 20%
 • középvállalkozások esetén 15%

De minimis támogatás esetén:

 • Amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban
 • Egységesen 55%

Támogatási összeg:

Regionális beruházási támogatás esetén (a kiírásban nevesített településekre):

 • 20 - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén (a kiírásban nem nevesített településekre):

 • 20 - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

De minimis támogatás esetén:

 • 20 - 60 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Elszámolható költségek:

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

 • Önállóan támogatható tevékenységek - kötelező projektelem:
 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása
 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása
 3. alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.
 • Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
 1. beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns)
 2. szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns)
 3. közbeszerzés lebonyolítása (amennyiben releváns) - kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén elszámolható
 4. nyilvánosság biztosítása - kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén elszámolható.
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
 1. alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének
 2. épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi - kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímek esetén elszámolható
 3. bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez köthető
 4. a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése
 5. iroda építése/fejlesztése esetén eszközbeszerzés (irodabútorok, szoftverrendszer, vállalatirányítási (ERP) rendszer, számítástechnikai eszközök)
 6. szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el, úgymint a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, könyvvizsgálat, stb)

Vállalási feltételek, biztosítékok:

 • A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetésiszámlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő összegben:

Ingatlan zálogjog bejegyzése

VAGY

Bankgarancia

 

Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjük a pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

Kizárólag sikerdíjas alapon!

Elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!